22.9.2009 Změna dopravního značení

22. září 2009 v 9.00 hodin proběhlo v Ondřejovicích ústní jednání vyvolané z důvodu změny využití místní komunikace na pěší zónu a cyklistickou stezku na pozemcích p. p. č. 270/1
a 275 v kat. území Ondřejovice v Jeseníkách (komunikace k rodinným domům nad areálem statku). Na jednání byli pozváni všichni dotčení případnou změnou - majitelé rodinných domů nezbytně užívajících tuto komunikaci, majitelé okolních pozemků, zástupci města Zlatých Hor, zástupci osadního výboru Ondřejovice, Policie ČR - Dopravní inspektorát v Jeseníku, Městský úřad Jeseník - odbor dopravy a silničního hospodářství a Lesy České republiky, s. p. Jednání se zúčastnila většina z pozvaných. Jak jednání dopadlo je uvedeno níže (citace z protokolu vyhotoveného při ústním jednání):

Vyjádření silničního správního úřadu:
V současnosti se jedná o obslužnou místní komunikaci III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). Jedním z důvodů podání žádosti žadatel uvádí problém ze strany užívání místní komunikace těžkou zemědělskou a lesní technikou, nákladními a osobními vozy. Tato obslužná místní komunikace na pozemku p. p. č. 270/1 a 275 v kat. území Ondřejovice v Jeseníkách se napojuje na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na pozemku p. p. č. 1425 v kat. území Ondřejovice v Jeseníkách, která je přímo spojena s areálem místního statku, který byl doposud průjezdný a bylo možno tudy projet na výše uvedenou obslužnou místní komunikaci. V nynější době jsou prováděny kroky za účelem uzavření areálu statku a proto nebude možno areál využívat jako příjezd na obslužnou místní komunikaci a tudíž je komunikace na pozemku p. p. č. 270/1 a 275 jediná obslužná místní komunikace sloužící jako příjezdová komunikace k několika rodinným domům, dále ji respektuje Územní plán sídelního útvaru města Zlatých Hor a probíhají zde navíc komplexní pozemkové úpravy, ve kterých je tato komunikace zařazena do společných zařízení, jejichž plán schválilo dne 14. září 2009 zastupitelstvo města Zlatých Hor. Tudíž dle názoru silničního správního úřadu zde není možné komunikaci uzavřít pro osobní automobily a zřídit zde pěší zónu a cyklistickou stezku.

Z důvodu vyřešení situace ku prospěchu všech uživatelů místní komunikace a vyřešení případného omezení průjezdu zemědělské a lesní techniky silniční správní úřad oznámil v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) provedení ústního jednání spojeného s ohledáním na místě a umožnil se všem dotčeným osobám vyjádřit k celé záležitosti.

Vyjádření zúčastněných osob:
Většina zúčastněných se shodla na umístění nové dopravní značky č. B13 „Zákaz vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez - 7,5 t“ + dodatková tabulka „Mimo dopravní obsluhy“ - souhlas v počtu 9 zúčastněných osob. Bude odstraněna dopravní značka č. B6 „Zákaz vjezdu traktorů“ umístěná při vjezdu na komunikaci na pozemku p. č. 270/1 a 275 v kat. území Ondřejovice v Jeseníkách a dopravní značka č. B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ umístěná u komunikace na pozemku p. č. 1425 v kat. území Ondřejovice v Jeseníkách. Při vjezdu na komunikaci na pozemku p. č. 270/1 a 275 bude dále umístěna dopravní značka č. IP 10a „Slepá pozemní komunikace“. Pan Štajer požaduje opravit uvedenou místní komunikaci.

Závěr jednání:
Legislativně se dořeší umístění dohodnutého dopravního značení.
 

Původní značení je v záhlaví, současné a platné nyní je toto:

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode