Dopis na Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1                                                                                            

 

 

Věc: ŽÁDOST O POMOC PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ

 

Jsme obyvateli podhorské pohraniční vesnice Ondřejovice v Jeseníkách. Obracíme se na Ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o pomoc při realizaci rekonstrukce (fakticky však ale výstavby) veřejného sportoviště a dětského hřiště.

Při pohledu na mapu je patrno, že ze severní strany je obec ohraničena státní hranicí s Polskem, ze stran ostatních pak ponejvíce zalesněnými kopci okolních hor. Ty mají rozhodně svůj půvab a poskytují i možnosti pro různé formy relaxace. Avšak pro jiné formy aktivního odpočinku mládeže i dospělých v obci je existence přiměřeného sportoviště a dětského hřiště pro maminky a děti naprostou nezbytností, která v obci již několik let chybí. Argumenty o možnosti navštěvovat sportoviště, umístěná ve Zlatých Horách, nelze brát příliš vážně. Už sama představa vyslat dítě sportovat na nejbližší sportoviště, tedy zhruba 4-5 km po frekventované státní silnici s rozmáhající se kamionovou přepravou - nahání husí kůži nejednomu rodiči a odradí i většinu dospělých.

Jistě si každý dokáže představit, že už jenom samotná geografická poloha obce „na pokraji státu“ vnáší do běžného života obyvatel mnohé komplikace. K tomu přičtěme ještě skutečnost, že se (z našeho pohledu) nacházíme i na pokraji zájmu státních institucí a obraz života v obci je téměř dokonán.

 

Pro přesnost uveďme přehled zařízení, jež jsou občanům k dispozici:

-         Obchůdek se smíšeným zbožím

-         Hospoda

-         Hasičská zbrojnice s klubovnou

-         Sokolovna (omezené možnosti - stolní tenis, posilovna)

-         Kostel se hřbitovem

 

Samotné dětské hřiště bylo v obci vystavěno asi před 40 lety. Veškeré zařízení již samozřejmě podlehlo zubu času a hřiště přestalo plnit svůj účel – tedy místa, kde by děti i ostatní obyvatelé mohli aktivně a v neposlední řadě také bezpečně trávit svůj volný čas.

Proto jsme před šesti lety začali vyvíjet tlak na zástupce místní samosprávy (tedy Město Zlaté Hory, což je naše středisková obec) za účelem provedení rekonstrukce tohoto sportoviště. V prosinci 2003 jsme sepsali Žádost o opravu veřejného hřiště (podloženou podpisem 25 obyvatel obce) a tu jsme 7.1.2004 předali na Město Zlaté Hory. Zástupci Města jsme byli následně informováni, že „probíhá řízení o územním rozhodnutí a následně pro stavební povolení na realizaci výstavby nové autobusové zastávky s přístupovým chodníkem právě podél hřiště“ a že „navrhovaná oprava hřiště bude moci být zařazena až do dalšího rozpočtu po ukončení výstavby autobusové zastávky a celého přístupového chodníku“. Od té doby Osadní výbor Ondřejovice předkládá každým rokem mj. i požadavek na zahrnutí opravy hřiště do rozpočtu Města na příslušný rok.

Stavba chodníku byla realizována v r.2005. V červnu 2006 bylo písemně přislíbeno Městem Zlaté Hory zadat „zpracování projektové studie na zřízení sportovního hřiště v Ondřejovicích, která bude podkladem pro žádost na získání dotace“. Dne 13.10.2008 vydal Městský úřad v Jeseníku stavební povolení na stavbu Veřejného sportoviště hřiště i přilehlého chodníku.

Zdálo se tedy, že už nic nebude bránit realizaci tohoto dlouho očekávaného a užitečného zařízení. Bohužel, při posledním jednání se zástupci Města Zlaté Hory dne 20.4.2009 jsme byli starostou informováni, že stavba letos zahájena nebude. Jako důvod nám byla sdělena informace, že Vaše ministerstvo v tomto roce dosud nevypsalo patřičný dotační titul na projekty tohoto druhu. Nahlédnutím na webové stránky MMR je možno nalézt v Programu pro podporu venkova na r.2009 informaci, že je poskytován dotační titul č.2 pro obce do 3000 obyvatel mj. na rekonstrukce hřišť. Zde možná vyskakují dva problémy:

1)              Město Zlaté Hory přesahuje počtem obyvatel uvedené 3000. Samotné Ondřejovice (jako místní část, 4 km vzdálená od střediskové obce) mají však obyvatel zhruba 320, pokud v to nepočítáme ještě další místní část Salisov a také poměrně velké množství vlastníků chalup a chat na území obce

2)              Maximální výše dotace (uváděno 300000,-Kč) není v žádném případě dostačující pro náš projekt, poněvadž za částku 400000,-Kč nelze projektované sportoviště nové namísto původního, nyní již zrušeného, vystavět.

 

Proto se Osadní výbor Ondřejovice, jako zástupce obyvatel obce, obrací písemně na MMR s žádostí o pomoc při řešení této, pro nás svízelné situace. Zřejmě se jedná o postup poněkud nestandardní, nám se však jeví asi jako jediné východisko.

 

 

V Ondřejovicích dne 5.května 2009

 

V zastoupení občanů obce, členové Osadního výboru Ondřejovice:

 

  

 Ing. Jaroslav VOJČÁK          Vítězslav PETROV        Petr SCHENK

Předseda OV Ondřejovice  Člen OV Ondřejovice  Člen OV Ondřejovice

(Poznámka: Stejný dopis byl odeslán i poslanci parlamentu ČR p.Krátkému, jenž nás zanedlouho navštívil, stejně tak senátorovi p.Jílkovi, jenž nereagoval vůbec)

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode